KezdőlapRólunkEseményekSörvadászExtraLinkekKapcsolat

E.B.S.Ö.M. B.T.
Szervezeti és Működési Szabályzat

EBSÖM címer

Az Isten jósága és az emberek verejtéke által született a sör világra.

A társaság neve:
   Első Budaörsi Sörcsap Működtető Baráti Társaság

A társaság neve rövidítve:
   Magyarul:
      EBSÖM BT (Első Budaörsi rcsap Működtető Baráti Társaság)
   Németül:
      EWBBFV (Erste Wuderscher Bierhahn Beteatigungs Freundschafts Verein)
   Angolul:
      FBVOFG to Budaörs (First Beer Valve Operating Frendship Group to Budaörs)
   Csehül:
      PBSPPP (Prvni Budaörs-skỳ Svaz Provozovatelů Pivnich Píp)
   Szlovákul:
      PBZPPP (Prvỳ Budaörs-skỳ Zväz Prevádzkovatel'ov Pivnỳch Píp)

Működési területe:
   Magyar Köztársaság és az Európai Únió

A társaság székhelye:
   Budaörs, az Alapszabály szerinti címen

A társaság pecsétje:
   Kör alakú, Korsó motívum, „EBSÖM BT 2002” felirat

Alapítás időpontja:
   2002. december 06.

Társági forma:
   Bejegyzett egyesület

Bejegyzés időpontja:
   2004. december 11.

A társaság jelmondata:
   Együtt Barátokkal Sörrel Örömtelibb Minden Bármit Teszel.

A társaság célja:
 • A Társaság Tagjai közötti baráti viszony erősítése.
 • Kultúrált, tartalmas összejövetelek megrendezése.
 • Budaörs helytörténeti értékeinek ápolása és továbbvitele.
 • Az Alapítók által meghatározott szellemiséggel összhangban lévő rendezvényeken való részvétel.
 • Az Alapítók által esetileg jóváhagyott rendezvények segítése.

A TÁRSASÁG PÁRTOKTÓL FÜGGETLEN

A Társaság vezető szervei:
   Közgyűlés; Elnökség; Fegyelmi Bizottság

A Társaság tagsága:
   Elsősorban Budaörsön élő természetes személyek, az alapszabályban meghatározott módon, az alábbi megosztás szerint:
   Alapító Tagok: A Társaság 16 alapító tagból áll. (lásd a lenti felsorolást)
   Rendes Tagok: Az Alapító Tagok, továbbá a Társaságba tagfelvétel útján bekerülő természetes személyek. A Rendes Tagok beválasztása esetén a Tag korlátozott számú házastársa (a továbbiakban: „Ajándék”) is Rendes Tagságot kaphat. A tagfelvételnek az alapszabály szerint kell történnie.
   Tiszteletbeli Tagok: A közgyűlés által megválasztott köztiszteletben álló személyek. (A tiszteletbeli tagok listáját lásd a mellékletben)

A Tagsági viszony keletkezése:
   Az alapszabály szerint, az alábbi kiegészítésekkel: Új Tagok felvételének napirendre tűzéséhez önálló jelentkezés alapján, két Alapító Tag ajánlása szükséges. Az ajánló felelőssége, hogy főállású, vagy frekventált politikus, magas beosztású városi vezető, illetve a társaságot alapítók szándékival nem egyező kötődésű jelentkező nem kerüljön ajánlásra.
   Az új Rendes Tag a belépéskor sorszámot kap. A belépés feltétele, hogy a belépő új Tag a korábbi Rendes Tagok (Ajándékokkal együtt) füleinek számával szorzott EBSÖM ETALON mennyiségű Gösser sör mindenkori árával egyenértékű összeget a Társaság pénztárába befizesse. (A belépő Ajándékok mentességet élveznek.)
   A tagságot az Elnök és egy Alapító Tag által aláírt részjegy igazolja.
<Tehát 48 tag esetén, (24 férfi+24 feleség) 96 fül. 96x1,256 liter=120,58 liter >

A Tagság jogai:
    Az alapszabályban meghatározott jogok, az alábbi értelmezésben:
   Szavazati jog, illetve a Vezető Tisztségviselők közé való megválasztás lehetősége csak Rendes Tagokat illet meg. Az Elnök és a Tikár csak az Alapító Tagok közül jelölhető.
   A vezetőség által elutasított tagfelvételi kérelem felülbírálása esetén a közgyűlésben a nem Alapító Tagok tartózkodni kötelesek.
   A Rendes Tagnak joga van részt venni a Közgyűlésen és a Társaság rendezvényein, beleszólni a Társaság anyagi eszközeinek felhasználásába, élni a Társaság nyújtotta különleges kedvezményekkel (kitüntetés, pályázat stb) és javaslatot tenni a Társaságot érintő valamennyi kérdésben. A Társaság jelvényei a Rendes Tagoknak automatikusan járnak. A Tiszteletbeli Tagokat a Társaság megajándékozhatja valamelyik Tárasági jelképpel.

A Vezető Szervek működésének szabályai:
   A Közgyűlés    
 • A Társaság legfőbb vezető szerve a Közgyűlés, mely a Társaságot érintő kérdésekben döntési hatáskörrel bír.
 • A Közgyűlésre az alapszabályban leírtak az irányadóak, az alábbi értelmezésben:
 • A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a teljes tagság legalább fele jelen van. Amennyiben az Alapító tagok közül legalább nyolc nincs jelen, a jelenlévőknek határozatképtelenséget kell megállapítaniuk.
   A Közgyűlés hatásköre:    
 • Megállapítja, illetve módosítja a Társaság alapszabályát.
 • Megállapítja a társaság Tagjainak belépési és tagdíj mértékét, és dönt a tagdíj kedvezményekről.
 • Megválasztja az Elnökséget, a Tisztségviselőket.
 • Dönt a büntetésekről és kizárásról.
 • Dönt az elnökség által előterjesztett tiszteletbeli tagok felvételéről.
 • Elfogadja, vagy elutasítja az Elnök évenkénti beszámolóját.
   Az Elnökség:    
 • Az elnökséget a mindenkori Elnök, a Titkár, a Gazdasági vezető (Vagyonőr) valamint a közgyűlés által delegált három Rendes Tag alkotja. Az Elnökséget az alapszabály szerint kell választani. Az elnökség munkája támogatására a Tagságból felkérhet további Tagtársakat
   Az Elnökség feladata:    
 • Az Elnökség feladatkörébe tartozik, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok kivételével, a két közgyűlés közötti ügymenet biztosítása.
 • A Társaság gazdálkodásának, nemzetközi és sajtómunkájának irányítása.
 • Állásfoglalás díjak, kitüntetések alapításában és odaítélésében, ajánlások előterjesztése Tiszteletbeli tagságra.
 • A társaságot harmadik (külső) személyekkel szemben csak az Elnök, akadályoztatása esetén általa felkért rendes tag képviselhet.
   A Fegyelmi Bizottság:    
 • A Fegyelmi Bizottság három tagból áll, és esetileg kerül megválasztásra.
 • A Tagok (kivét ez alól a Tiszteletbeli tagok) kihágásai esetén a Fegyelmi Bizottság közfelkiáltással bármikor létrehozható. Ítélete azonnali és csak elmarasztaló lehet. A kiszabott büntetés mértékét (liter sör) csak az Elnök enyhítheti.
A társaság működése:
   Közgyűlés:    
 • A Közgyűlést az Elnök hívja össze, az alapszabály szerint.
 • A közgyűlést a Rendes Tagság alkotja!
   Taggyűlés:    
 • Taggyűlést negyed-évente az Elnökség hív össze.
 • A Taggyűléseken a Tiszteletbeli Tagok vendégeként vesznek részt. A Taggyűlésen külső személy csak már elfogadott belépési szándékkal vehet részt.
   Összejövetelek:    
 • Az év során, megfelelő indokkal, a tagok bármelyike szervezhet összejövetelt. Nyári időszakban, 30 ºC külső átlaghőmérséklet esetén, legalább három tagtárs értesítése mellett indoklás nélkül szervezhető összejövetel.
 • Összejövetelekre a társaságon kívüli, de annak szellemiségével azonosuló, és az SZMSZ előírásait elfogadó vendég, (Rendes Tagtárs rendes rokona, barátja, ismerőse) meghívható. A vendégért anyagi és erkölcsi felelősséggel a meghívó felel.
A Társaság gazdálkodása:    
 • A Társaság vagyonát az alapszabályban meghatározottak szerint a Vagyonőr kezeli.
 • A társaság vagyonába a felszerelési tárgyak is hozzá tartoznak.
 • A társaság tárgyi eszközeit a 2. sz. melléklet tartalmazza. A gyarapodást vagy vesztést a listán a Vagyonőrnek évente legalább egyszer korrigálnia kell.
 • A fő vagyontárgyak, (sörcsapok, és azok tartozékai) csak az Elnök, vagy távollétében általa kijelölt Elnökségi tag jóváhagyásával adható kölcsön, illetve szerepelhet külső rendezvényen.
Vegyes rendelkezések:    
 • Csapolást csak férfi Tagtárs végezhet. Csapolás tekintetében a Tiszteletbeli Tagok un. „elsőbbségi joggal” rendelkeznek. Vészhelyzetben női Tagtárs is felhatalmazható csapolásra, (ez meghívottak esetében nem lehetséges) azonban az eseményt utólag jegyzőkönyvezni kell!
 • A Taggyűlések és az Összejövetelek nem befolyásolhatják az évenkénti egy hivatalos Közgyűlés megtartását.
 • Taggyűlésen és Összejövetelen Közgyűlési jogok nem gyakorolhatók.
 • Minden rendes Tag kötelessége, hogy a Társaság valamennyi jelvényét magával hozza a közgyűlésre. A Tisztségviselők feladata, hogy biztosítsák a Társaság működéshez szükséges eszközök rendelkezésre állását.
 • A tagsági viszony el nem adható, át nem ruházható. A tagság öröklődik az első fiúgyermek, ennek hiányában az első leánygyermek részére.
 • Kizárt, örökös hiányában kihalt Tag tagsági vagyona és felszerelése a Társaság tulajdonába kerül.
A Társaság tisztségviselői:    
 • Elnökség, lásd fent.
 • Továbbá: Pecsétőr; Viaszőr; Innovatőr; Állagőr; Vagyonőr; Dokumentőr; Ebsömőr;  Sörmester, BorSörmester; Marketinger, Pályázatőr;

A Társaság emblémái:

embléma_1 embléma_2 embléma_3
Pecséten, Címeren Vízjel
sörélesztő)
A társaság védőszentje
Szt. Arnold


A Társaság mértékegységei:

   ALAP MÉRTÉKEGYSÉG: 0,1 π kerekítve 0,31415926535897932384626433832795 liter (ejtsd: egytized Pí liter)
   EBSÖM KORSÓ: egyenlő 1,591549 π, kerekítve 0,5 liter (plusz habtér).
   EBSÖM ETALON: kerekítve 1,256 l térfogatú rozsdamentes űrmérték. (+4 °C –on, 1010 Hekto Pascal légköri nyomáson)


A társaság kitüntetései:
 • Nagy Sörbontó Rend arany fokozat a gyémántokkal.
 • Nagy Sörbontó Rend arany fokozat.
 • Nagy Sörbontó Rend ezüst fokozat.
 • Nagy Sörbontó Rend bronz fokozat.

      KEZDŐLAP   RÓLUNK   ESEMÉNYEK   SÖRVADÁSZ   EXTRA   LINKEK   KAPCSOLAT            Copyright 2010 © E.B.S.Ö.M. Bt.